Qendra moderne e grumbullimit me ambiente frigoriferike eshte ngritur ne Rrethin e Lushnjes, me nje siperfaqe 30,000 m^2 e pajisur me teknologji e kohes per klasifikim sipas madhesise, cilesise, ngjyres, freskise si dhe ruajtjes se produkteve ne fazen e pas-vjeljes.
Ne jemi duke futur fryme te re ne mardheniet ne mes qendres dhe fermereve dhe bleresve.
Qendra ka te kontraktuar sasite e mjaftueshme per secilin produkt nga fermeret me te mire vendore nen mbikeqyerjen e specialisteve me te mire vendor dhe nderkombetare si ne perzgjedhjene farerave, perzgjedhjes se plehrave, preparateve mbrojtese, ujitjes, kohes se kur duhet te vjelur, etj.
Kjo na ka bere partner te besueshem tek fermeret dhe bleresit.
Flota e transportit na ben edhe me te sakte ne plotesimin e kerkesave nga bleresit sepse kemi transport te sigurt ne kohen kur atyre ju duhet malli.
Contact Us

http://www.interserver-coupons.com